ÉPÍTŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A mesterképzési szak megnevezése: építőművész (Architectural Design)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
 • szakképzettség: okleveles építőművész
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Architectural Designer

Képzési terület: művészet

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építőművészet és az építészmérnöki alapképzési szakok.

Továbbá azok az alapképzési és a mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.E szakok esetében a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit építészeti stúdiumok, tervezési stúdiumok, művészettörténet és -elmélet, társadalomtudomány, filozófia, gazdasági és jogi ismeretek, kommunikációs és prezentációs ismeretek területeiről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A képzési idő félévekben: 4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • a szak orientációja: gyakorlatorientált (60–70%)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

A mesterképzési szak képzési célja:

A képzés célja építőművészek képzése, akik képesek a környezetalakítás és a legtágabban értelmezett építészet bármely területén a befogadó környezetet szolgáló és a kor kihívásainak megfelelő művészi igényű építészeti alkotások létrehozására, valamint az építészet művészeti- és műszaki aspektusainak egységét tükröző szemléletet formáló megnyilatkozásra. Rendelkeznek az ehhez szükséges műveltséggel, alkotói készségekkel. Az átfogó szemléletű képzés biztos alapot képez több szakág koordinálásához és számos speciális szakterület irányába való továbbképzéshez. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzés szakmai jellemzői:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditértékkel együtt
 • tervezői kompetenciák (építészeti és belsőépítészeti tervezés, bútor-, tárgytervezés, tervezésmódszertan, épületszerkezettan és anyagismeret, környezettervezés, műhelytechnológiák prezentáció) 30–60 kredit;
 • elméleti stúdiumok (szakergonómia, kutatásmódszertan, kommunikáció, fenntarthatóság, ökológia, gazdasági és jogi ismeretek, környezetpszichológia, építészet- és művészettörténet és -elmélet, szociológia) 30–60 kredit;
 • társszakmai ismeretek (világítástervezés, akusztika, településtervezés) 10–20 kredit;
 • integrált szakmagyakorláshoz szükséges átfogó ismereteken túlmutató szakértelem elsajátításához szükséges elméleti és gyakorlati tanulmányok (passzív technológiák, parametrikus tervezés, speciális bútorszerkezettan) 10–20 kredit.

Idegennyelvi követelmény: a mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A képzést megkülönböztető speciális jegyek

A képzés csak teljes idejű képzésben, a nappali képzés munkarendje szerint szervezhető meg.