FORMATERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: formatervezés (Industrial and Product Design)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség: formatervező
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Industrial and Product Designer

Képzési terület: művészet
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • a szak orientációja: gyakorlatorientált (60–70%)
 • szakdolgozat készítéséhez és a portfólióhoz (diplomatervezési feladathoz) rendelt kreditérték: 10 kredit
 • szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Az alapképzési szak képzési célja:

A képzés célja cél formatervezők képzése, akik a design és formatervezés különböző területein képesek kis- és nagysorozatú termékek formai tulajdonságainak és használati jellemzőinek megtervezésére, valamint a teljes termékfejlesztési folyamatban való részvételre. Szakmai felkészültségük lehetővé teszi számukra, hogy kreatív válaszokat tudjanak adni a kultúra, a társadalom, a piacgazdaság és a környezet kihívásaira, akár önállóan, akár más szakemberekkel együttműködve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az alapképzés szakmai jellemzői:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • formatervezési stúdiumok 40-60 kredit;
 • tervezőművészeti gyakorlati stúdiumok 20-40 kredit;
 • tervezés- és gyártástechnológia 10-30 kredit;
 • vizuális és művészeti stúdiumok (ábrázolás és kommunikáció) 20-40 kredit;
 • elméleti stúdiumok (designtörténet- és elmélet, szerzői jogi ismeretek, marketing, kommunikáció, ergonómia) 20-40 kredit;
 • kapcsolódó társszakmák alapjainak ismeretei 5-15 kredit.

Idegennyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A képzést megkülönböztető speciális jegyek:

A képzés csak teljes idejű képzésben, a nappali képzés munkarendje szerint szervezhető meg.